בדיקת אל-הרס

בדיקת אל-הרס בדיקות NDT אל הרס באלגת מתבצעות במטרה לזיהוי וגילוי סדקים בחומר. הבדיקה נעשית ע"י נוזל חודר ואינה פוגעת כלל בחלקים